Το εκπαιδευτικό μας δυναμικό

  • 0

Το εκπαιδευτικό μας δυναμικό

Το σχολείο διαθέτει τους εκπαιδευτικούς που απαιτούνται για την διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων, όπως αυτά προβλέπονται από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών και όλες οι ανάγκες έχουν ήδη καλυφθεί με την έναρξη του σχολικού έτους.

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των εκπαιδευτικών επαρκούν για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολείου. Η πλειοψηφία του διδακτικού προσωπικού κατέχει διδακτορικούς ή μεταπτυχιακούς τίτλους και το σύνολο έχει λάβει μέρος σε μετεκπαίδευση.

Το σχολείο διοργανώνει πλήρες πρόγραμμα εσωτερικής και εξωτερικής επιμόρφωσης, το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις επιστημονικές και διδακτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια, αναδεικνύει και ενισχύει τις ικανότητες τόσο της κάθε επιστημονικής ομάδας όσο και του κάθε εκπαιδευτικού χωριστά. Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου γίνεται σε επίπεδο επιστημονικών κλάδων ανά ειδικότητα (φιλόλογοι, μαθηματικοί-οικονομολόγοι, φυσικοί-χημικοί-βιολόγοι). Οι κλάδοι συνεδριάζουν μία φορά την εβδομάδα για να παρακολουθούν την πορεία της ύλης, να καθορίζουν τον βέλτιστο τρόπο διδασκαλίας κάθε διδακτικής ενότητας, να προγραμματίζουν τον τρόπο ενίσχυσης των αδύναμων μαθητών κ.λπ. Η αποτελεσματικότητά τους αποτυπώνεται στη συστηματική αξιοποίηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική καθημερινότητα.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Εργαστήριο τεχνολογίας.


Leave a Reply